Algemene Verkoopvoorwaarden


ALGEMENE BEPALINGEN 

Bij afwezigheid van speciale schriftelijke overeenkomsten en alleen in mate van daarin beschreven uitzonderingen, worden alle leveringen, aanbiedingen, werkopdrachten en overeenkomsten uitgevoerd op de hierna vermelde voorwaarden. Deze voorwaarden, op briefpapier, offertes, facturen of op welk ander document ook, gedrukt of in bijlage, worden als geschreven aangezien en in hun geheel aanvaard door diegene die ze zonder voorbehoud in ontvangst neemt. Zij omvatten schikkingen die algemeen in de grafische sector worden toegepast en bepalen de gebruiken van toepassing tussen de leverancier en zijn opdrachtgever. Deze Algemene Voorwaarden hebben voorrang op die van de opdrachtgever, behoudens uitdrukkelijke andersluidende overeenkomst met de leverancier.

Art. 1.- Onder opdrachtgever dient steeds verstaan, degene die de order heeft gegeven: onder leverancier degene die de order heeft aanvaard.

OFFERTES EN BESTELLINGEN 

Art. 2.- Het overhandigen aan een leverancier van een model of kopij met verzoek, zonder uitdrukkelijk voorbehoud, een ontwerp of proef te maken, brengt de verbintenis mee aan deze leverancier de uitvoering van het werk toe te vertrouwen of hem voor de gemaakte kosten te vergoeden. Alle bedingingen betreffende de leveringstermijn dienen beschouwd te worden als aanwijzing.

Art. 3.- De offertes van de leverancier zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van verkoop of voldoende voorraad. De prijzen voor papier zijn aan herziening onderhevig volgens de Febelgra indexatieformule (www.febelgra.be) wanneer de lonen en/of prijzen van de grondstoffen stijgen. Genoemde formule en berekeningswijze worden aan de opdrachtgever op zijn eerste verzoek toegezonden. De indexatieformule voordiensten en prestaties is als volgt:

De prijzen zijn voor 80% gekoppeld aan de nationale referentie loonkosten (lonen en sociale lasten) gepubliceerd door Agoria België. Ze zijn jaarlijks aanpasbaar in januari volgens de volgende formule:

P=P0{0,2 + 0,8 (X1 :X 0)}

met: P= de herzieningsprijs

P0= omvat de basisprijs

X1= omvat de nationale referentie loonkosten van de maand december voorafgaand aan de herziening X0= omvat dezelfde loonkosten van de maand december voorafgaand aan de offerte

 De offertes hebben, behoudens andersluidende bepalingen, een geldigheidsduur van één maand. De offertes worden steeds gedaan zonder vermelding van wettelijke lasten en taksen die steeds ten laste van de opdrachtgever vallen.

Art. 4.- Bij samengestelde prijsopgaven bestaat er geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen de voor het geheel opgegeven eenheidsprijs.

Art. 5.- De door onze agenten of vertegenwoordigers aangegane verbintenissen, binden onze firma slechts na schriftelijke bevestiging. De leverancier behoudt zich het recht voor, ook gedurende de uitvoering van de bestellingen betalingswaarborgen van de koper te eisen. Bij weigering behoudt hij zich het recht voor de bestelling geheel of gedeeltelijk op te schorten of te vernietigen.

REPRODUCTIE 

Art. 6.- Er wordt verondersteld dat de opdrachtgever die een druk of reproductieopdracht geeft, daartoe gerechtigd is. Hij is eventueel samen met zijn lastgevers en bij uitsluiting van de leverancier, volledig aansprakelijk tegenover derden.

Art. 7.- Gezien de wettelijke bepalingen op het gebied van artistieke en industriële eigendom en oneerlijke mededinging, blijven al de door de leverancier ontworpen modellen, schetsen, zetwerk, interpretaties en schikkingen, welke techniek ook gebruikt werd, zijn uitsluitende eigendom en mogen ze noch nagemaakt noch nagedrukt worden. Hun nadruk of namaak onder welke vorm en met welk procédé ook, wanneer zij uitgevoerd worden zonder voorafgaande toestemming van de rechthebbenden, maakt een daad van namaak of oneerlijke concurrentie uit. Het afstaan of aanrekenen van zetsel, clichés, ontwerpen, tekeningen, foto’s, informatiedragers, films enz. wijkt op zich zelf, behoudens uitdrukkelijke en voorafgaande overeenkomst, niet af van hetgeen voorafgaat.

Art. 8.- Zetsel, clichés, ontwerpen, tekeningen, foto’s, informatiedragers, films enz. door en/of voor de leverancier vervaardigd, maken deel uit van het materiaal van laatstgenoemde. De opdrachtgever mag er, behoudens andersluidend beding, voor of na de levering van het werk de afgifte niet van eisen.

ZETSEL, DRUKPROEVEN EN ORDER TOT AFDRUKKEN 

Art. 9. - Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, is de keuze van de lettersoort evenals de lay-out aan de leverancier overgelaten.

Art. 10. – De opdrachtgever heeft recht op twee gewone drukproeven. Drukproeven in ketting uitgevoerd worden in rekening gebracht.

Art. 11. - De leverancier moet instaan voor de correctie van de aan hem toe te schrijven fouten t.w. die welke geen verandering betekenen van de kopij of het model. Auteursverbeteringen die wijzigingen, aanvullingen of weglatingen tot gevolg hebben, worden in rekening gebracht.

Art. 12. - Het overmaken van de voor afdrukken gegeven proef of van de order tot afdrukken, behoorlijk ondertekend en gedateerd, ontslaat de leverancier van alle aansprakelijkheid uit hoofde van de na het drukken vastgestelde fouten of weglatingen. De ’’goed voor druk’’ blijft het eigendom van de leverancier en dient als bewijsmiddel ingeval van betwisting. Klachten betreffende fouten en vergissingen die op de ’’goed voor druk’’ gegeven proef niet verbeterd werden, worden niet in aanmerking genomen. De mondeling medegedeelde verbeteringen worden in geval van betwisting slechts erkend, wanneer zij schriftelijk bevestigd werden.

BEWARING 

Art. 13. - Behoudens voorafgaande overeenkomst, is de leverancier er niet toe gehouden zetsels, clichés, ontwerpen, tekeningen, foto’s, informatiedragers, films enz. te bewaren.

LEVERINGSTERMIJN 

Art. 14. - Daar de leveringstermijnen kunnen beïnvloed worden door daden van derden (toeleveranciers of onderaannemers), door gevallen van toeval (en/of) overmacht zoals onmogelijkheid tot uitvoering ten gevolge van algemene of gedeeltelijke staking of lock-out het zij in de instellingen van de leverancier, het zij in die van de toeleveranciers, onlusten, oproer, ongevallen, machinebreuk, gebrek aan transportmiddelen of aan materiaal, epidemies, brand, enz. - kunnen ze niet beschouwd worden als een uitdrukkelijke verbintenis en zijn ze steeds bij benadering aangegeven. Een niet tijdige levering kan door de opdrachtgever niet worden geweigerd en zal nooit aanleiding geven tot schadevergoeding. De overeengekomen leveringstermijnen worden verlengd in de mate waarin de opdrachtgever bij het verschaffen van documenten, handschriften, tekeningen en modellen, evenals bij het terugzenden van de verbeterde proeven en van ’’goed voor druk’’, in gebreke is gebleven. Vertraging vanwege de opdrachtgever geeft de leverancier recht op schadevergoeding uit hoofde van onbruikbaarheid van hulpstoffen, materieel, enz.... De bij de bestelling uitdrukkelijk bedongen termijnen beginnen eerst te lopen vanaf de werkdag die op de afgifte van de nodige documenten volgt. Indien, op verzoek van de opdrachtgever, het uitvoeren van een opdracht, binnen een kortere dan de normale of voorziene termijn, extra kosten veroorzaakt, worden ze in rekening gebracht.

AFWIJKINGEN 

Art. 15. - Daar de leverancier zich dient te houden aan de algemene voorwaarden van de papiernijverheid zijn die eveneens van toepassing t.o.v. de opdrachtgever. Genoemde voorwaarden van papierpulp, papier en kartonfabrikanten en groothandelaars worden op het eerste verzoek aan de opdrachtgever medegedeeld deze voorschriften, algemene voorwaarden en gebruiken voorzien om de volgende te aanvaarden afwijkingen:

a) een speling van 8 % min of meer van de micrometrische opgelegde dikte van het papier of karton 

b) een speling van 5 tot 10 % min of meer van het metriek gewicht naargelang de aard van het papier of karton

c) lichte verschillen in kleur, zuiverheid, gladheid, satinering, aanblik en lijming, o.m. van voor- tot keerzijde van het vel, zelfs indien zij optreden tussen gedeelten van eenzelfde fabricatie.

 De opdrachtgever aanvaardt dat voor wat gedrukte goederen betreft, de geleverde kwantiteit kan verschillen van de bestelde kwantiteit:

- 20 % voor hoeveelheden minder dan of gelijk aan 5000 ex.;

- 10 % voor hoeveelheden minder dan of gelijk aan 100.000 ex.;

- 5 % voor hoeveelheden minder dan of gelijk aan 500.000 ex.;

- 3 % daarboven.

 Met zelfdoorschrijvend papier kunnen bovengenoemde toleranties overschreden worden. Ingeval de koper een te leveren hoeveelheid, een metriek gewicht, een micrometrisch maximum of minimum oplegt, mogen de afwijkingen van de te leveren hoeveelheid, de afwijking van de metrieke gewichten en de afwijking van de dikte, die slechts in één richting mogen optreden, het dubbele bereiken van de onder a), b) en c) vermelde grenzen.

Art. 16. – In geval van drukopdracht voor meervoudige kettingformulieren wordende volgende toleranties aanvaard wat betreft het register van de verschillende banen: 1 mm in de breedterichting; 1,5 mm in de looprichting.

Art. 17.- De volkomen overeenstemming met de weer te geven kleuren, de volmaakte onveranderlijkheid van de inkten en de volmaakte onveranderlijkheid van de inktgevingen van het register worden niet gewaarborgd. Afwijkingen eigen aan de aard van het uit te voeren werk, dienen te worden toegelaten.

Art. 18.- De afwijkingen vermeld in artikel 15, 16 en 17 zijn voor verhoging vatbaar wanneer de producten een ingewikkelde of bijzonder moeilijke afwerking vereisen. Hoeveelheden in min of meer worden tegen de eenheidsprijs aangerekend.

KLACHTEN EN VERANTWOORDELIJKHEID 

Art. 19. - Op straffe van vervallenverklaring dient elke klacht of protest bij aangetekende brief en binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen te geschieden. Indien de opdrachtgever nalaat in ontvangst te nemen, begint de termijn van 8 dagen te lopen bij ontvangst van de verzendnota of van elk gelijkwaardig document. Bij ontstentenis hiervan vanaf de ontvangst van de factuur. Wanneer binnen die termijn van acht dagen geen klacht werd ontvangen, heeft dit tot gevolg dat de opdrachtgever de geleverde artikels volledig en in hun geheel aanvaardt. De gedeeltelijke benuttiging van de geleverde artikelen heeft de aanvaarding door de opdrachtgever van de volledige levering tot gevolg. Er wordt uitdrukkelijk voorzien dat geen verborgen gebreken kunnen ingeroepen worden. Gebreken aan een deel van het geleverde drukwerk geven de opdrachtgever het recht niet tot afkeuring van de gehele partij.

Art. 20. – In al de gevallen waar de aansprakelijkheid van de leverancier in aanmerking kan genomen worden zal die beperkt worden tot de teruggave of de gedeeltelijke teruggave van de prijs die hij heeft ontvangen voor het niet conforme gedeelte van de opdracht. De leverancier wijst elke verdere aansprakelijkheid af. De aansprakelijkheid van de leverancier is eveneens uitgesloten voor alle schade door geleverde of gekochte koopwaar aan personen of goederen toegebracht. Gebreken van de materialen die voor de leverancier verborgen waren, zullen geen aanleiding geven tot aansprakelijkheid en geen eis tot schadeloosstelling wettigen.

RISICO MATERIALEN VAN DE OPDRACHTGEVER 

Art. 21. - De levering geschiedt op één adres. Vracht- en verpakkingskosten komen ten laste van de leverancier behoudens andersluidende overeenkomst. De goederen reizen voor risico van de opdrachtgever. Deze franco voorwaarden gelden voor ’’normale’’ leveringsvoorwaarden. Hieronder dient verstaan: levering op de benedenverdieping op maximum 50 meter van de parkeerplaats van de leveringswagen, door één werkkracht uit te voeren met behulp van een handpalettruck.

Art. 22. - De clichés, ontwerpen, tekeningen, foto’s, informatiedragers, films, en al de goederen die aan de opdrachtgever toebehoren en die zich in de werkplaatsen bevinden (al dan niet betaald) blijven er voor rekening en risico van de opdrachtgever, die uitdrukkelijk de leverancier van alle aansprakelijkheid ontlast. Hetzelfde geldt voor de uitgevoerde werken en voor de waren of leveringen voor de opdrachtgever bestemd. Bij gebrek aan betaling op de overeengekomen datum, zullen deze werken, leveringen, goederen of andere voorwerpen, als waarborg en pand voor de verschuldigde sommen mogen ingehouden worden.

Art. 23. -  De factuur is betaalbaar contant in de woonplaats van de leverancier, netto en zonder korting. De leverancier behoudt zich eveneens het recht voor om bestellingen tegen rembours uit te voeren. De wissels, cheques, mandaten of kwitanties brengen noch vernieuwing, noch afwijking mede. Niet-betaling op de vervaldag legt van rechtswege en zonder ingebrekestelling aan de opdrachtgever de verplichting op een intrest op het nog verschuldigde bedrag te betalen, op basis van de nationale discontovoet, verhoogd met 2%, maar met een minimum van 10%. De ontvangst van de factuur geldt van rechtswege en volgens artikel 1139 van het B.W. als ingebrekestelling, zonder dat er enige akte nodig is en alleen al door het verstrijken van de termijn. Indien de betaling niet volgt binnen 15 dagen na het opzenden van een aangetekend herinneringsschrijven is de schuldenaar bij toepassing van artikel 1147 van het B.W gehouden een bijkomende schadevergoeding te betalen, conventioneel en onverminderbaar vastgesteld op 20% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van 50 euro. De forfaitaire verhoging ontzegt de schuldenaar het recht niet termijnen te vragen en is slechts van toepassing wanneer het hoofdbedrag van de factuur niet voor ernstige betwisting vatbaar is.

Art. 24. – In geval van facturering van één of meerdere leveringen, in mindering op een nog niet volledig uitgevoerde bestelling, kan de opdrachtgever zich hierop niet beroepen om zijn betalingen uit te stellen tot na de totale levering. Ingeval van levering op afroep wordt het factuurbedrag van de totale bestelling gefactureerd bij eerste levering.

Art. 25. - Bij niet betaling op de vervaldag van één van de facturen, behoudt de leverancier zich het recht voor de onmiddellijke betaling te eisen van alle vorderingen die op dat ogenblik tegenover de schuldenaar in zijn bezit zijn en iedere bestelling of lopend contract te vernietigen.

Art. 26. - Indien op aanvraag van de opdrachtgever de bestelling vernietigd of de uitvoering geschorst wordt, zal de facturering geschieden in het stadium van uitvoering waarin de goederen zich bevinden.

Art. 27.- Bij gebeurlijke geschillen zijn voor België en Frankrijk, de Rechtbanken van het arrondissement Turnhout, voor Nederland, de Rechtbank of het Kantongerecht van het arrondissement Breda, uitsluitend bevoegd.

CONTRACTEN OP AFROEP

Het is mogelijk bestellingen te plaatsen op termijn. Deze termijn kan echter nooit langer zijn dan 1 jaar. Mocht na het verstrijken van 1 jaar de bestelde hoeveelheid niet zijn afgenomen, behouden wij ons het recht voor het nog af te nemen saldo volledig te factureren. Tevens houden wij ons het recht voor, de overeengekomen prijs per 1000 aan te passen gedurende de looptijd van bovenvermelde contracten volgens de voorwaarden gesteld door FEBELGRA (Belgische Federatie der Grafische Industrie) en hieronder samengevat:

PRIJSHERZIENINGSFORMULE: P = P. x (I : I. x A + B)

Uitgewerkt voorbeeld : P = 25 x (138,35 : 121,52 x 0,7 + 0,3) = 25 x (0,797 + 0,3) = 27,42

Verklaring:

P = de nieuwe verkoopprijs

P.= oude prijs, vermeld in het aankoopcontract (*)

I = papierindex van de maand voor de levering (*)

I. = laatste Febelgra-papierindex gekend bij de offerte (*)

A = aandeel van de grondstoffen in de totale verkoopprijs. Dient per onderneming in elke offerte of aankoopcontract bepaald te worden.

B = verhouding toegevoegde waarde (constante) = 1-A (*)

 Deze gegevens worden in de offerte-/orderbevestiging vermeld. Na besteldatum zijn de prijzen vast voor de levering binnen een periode van 90 kalenderdagen. Daarna zal de nieuwe prijs op basis van de prijsherzieningsformule van Febelgra berekend worden van zodra de prijsschommeling van het papier tenminste 3% bedraagt. Voor contracten die over een langere termijn lopen moet er ook rekening gehouden worden met loonwijzigingen. Bijkomende verkoopvoorwaarden eigen aan de personalisatie en verzending van documenten.

Art. 28. - Restverwerking - restanten en stockage.

Bij het bevestigen van de opdracht wordt door de opdrachtgever uit de volgende mogelijkheden aangegeven hoe de restverwerking dient te gebeuren:

- ophaling door de opdrachtgever

- levering door de leverancier

- de prijs wordt aan opdrachtgever bevestigd

- vernietiging door de leverancier

- de prijs bedraagt hiervoor € 15 per mailing of voor grote hoeveelheden € 15 per pallet

Na verwerking worden de resterende materialen op kosten van de opdrachtgever teruggestuurd, tenzij anders werd vermeld bij de bestelling. Voor goederen die langer dan 14 dagen na productie op voorraad worden gehouden, zal automatisch € 15 per pallet per aangevangen maand aangerekend worden, startende vanaf eerste dag van op stock name van goederen.

Art. 29.- Meerkosten

Een meerkost zal aan de opdrachtgever worden aangerekend indien de opdrachtgever of de door hem aangestelde derde partijen:

- goederen of adresbestanden in slechte staat aanleveren

- goederen of adresbestanden onvolledig aanleveren

- goederen of adresbestanden worden geleverd afwijkend t.o.v. de aanleveringvoorwaarden (zie art. 30)

- onvolledige of verkeerde informatie verlenen

- bij verkorte doorlooptijden in vergelijking met de initiële planning

 De aanpassingen zullen uitgevoerd worden aan de op dat ogenblik geldende uurtarieven. U kan deze op verzoek aanvragen.

Art. 30.- Aanlevervoorwaarden:

Alle materialen moeten voldoen aan de eisen van automatische verwerkbaarheid en in normale omstandigheden worden aangeleverd. De leverancier kan hierop enkel garanties geven indien deze de totaliteit van de opdracht mag uitvoeren.

Drukwerk geleverd door de leverancier:

- Prijzen van drukwerk zijn berekend vanaf een drukklare digitale opmaak door de opdrachtgever geleverd. Meer technische informatie kunt u krijgen bij de door de leverancier aangestelde projectbeheerder van uw opdracht.

- Prepress-opmaak of -aanpassingen gebeuren door de leverancier in regie.

- Auteurscorrecties (alle door de opdrachtgever of de door hem aangestelde derde partijen gevraagde correcties na doorgave van bestanden) worden in regie aangerekend en kunnen de timing van de postafgifte beïnvloeden.

- Op aanvraag kan u bijkomende info en tips verkrijgen omtrent drukwerk. Verplichtingen opdrachtgever bij door hem aangeleverd drukwerk:

- De goederen reizen op kosten en op risico van de opdrachtgever.

- Leveradres wordt door Group Joos meegedeeld via de orderbevestiging.

- Identificeer de aangeleverde materialen duidelijk per verpakkingseenheid met inhoud en aantallen. – De levering dient vergezeld te zijn van een afleveringsnota met volgende gegevens: uw firmanaam, uw/onze referentie, omschrijving en aantal per verschillend document

- Lever de documenten per versie op gescheiden paletten aan. – De verpakking is van dien aard dat geen vervorming of beschadiging kan optreden. Bij twijfel, contacteer de door de leverancier aangestelde projectbeheerder.

- Voorzie steeds een extra oplage per versie. Drukkerijen hanteren toleranties bij het drukken en bovendien worden onvermijdelijk een aantal exemplaren onbruikbaar tijdens de verwerking. Voor de juiste extra oplage kunt u terecht bij de projectbeheerder van uw opdracht.

- De leverancier is niet aansprakelijk voor de juistheid en de oorsprong van de aangeleverde gegevens. De opdrachtgever dient steeds voor ieder bestand een volledige record lay-out, dump en een gedetailleerde omschrijving van de velden mee te geven, evenals een model of voorontwerp van de voordruk met aanduiding van de plaats van de variabelen. Deze vermeldingen hierop dienen éénduidig te verwijzen naar de veldbenamingen op de record lay-out. De bestanden dienen steeds een vaste veld- en recordlengte te hebben. Deze lengtes dienen eveneens op de record lay-out te worden aangegeven. De gebruikte ’’code page’’ dient eveneens aangeleverd te worden.

Geleverde hoeveelheid drukwerk: De door of namens de opdrachtgever op het verzendadvies aangegeven hoeveelheden mogen door de leverancier als juist worden aangenomen. De leverancier aanvaardt generlei aansprakelijkheid bij verschil tussen de geleverde en de geadviseerde hoeveelheid, noch voor de staat van de goederen. De door de leverancier bevestigde prijzen gelden slechts voor zover de daarin genoemde formaten, gewichten e.d. overeenkomen met die van het aangeleverde drukwerk. Indien het geleverde materiaal hiervan afwijkt of moeilijkheden ontstaan bij verwerking als gevolg van stugheid, slapheid of onvoldoende afwerking van het materiaal is de leverancier gerechtigd voorzieningen te treffen en een toeslag in rekening te brengen.

Bijlagen door of namens de opdrachtgever door derde partijen aangeleverd voor zendingen onder omslag:

- Omslagen voor machinale vulling dienen voorzien te zijn van een rechte, gegomde klep aan de langste zijde.

- De documenten moeten in de lengte en inde hoogte minimum 20mm korter zijn dan de omslag.

Documenten die in één omslag moeten gebracht worden, mogen verschillende afmetingen hebben. De volgorde van de documenten kan worden opgegeven, doch eventueel om technische redenen worden gewijzigd na overleg.

- Raadpleeg ons indien uw omslagen qua formaat of papierkwaliteit afwijken van courante modellen. Courante modellen zijn C6, C5, C4 en Amerikaans formaat.

- Indien uw drukwerk geschrankt wordt aangeleverd, bestaande pakjes uit minstens 50 stuks in dezelfde richting. Indien de conditionering van het materiaal aanleiding geeft tot extra manipulatie, zullen deze in regie aangerekend worden. Voor de verwerking van aangeleverd materiaal in krimpfolie zal een extra manipulatiekost worden aangerekend.

 Art. 31.- Algemene postreglementering: 

De leverancier kan voor de opdrachtgever zendingen sorteren, bundelen en afgeven aan een postinstantie. Deze offerte is gebonden aan de vorm- en afgiftevereisten van de gekozen postinstantie en de gekozen verzendingswijze geldend op datum van deze offerte. Elke wijziging vanwege de gekozen postinstantie kan deel uitmaken van een prijsaanpassing. Indien de postinstantie om een bepaalde technische of andere reden een verzendingswijze niet aanvaard dient de opdrachtgever de eventuele extra portokosten te betalen. De opdrachtgever zal bij aanvang van de opdracht aangeven of de verzending onder eigen contract gebeurd of onder het contract van de leverancier. De leverancier heeft met diverse postinstanties contracten om zendingen boven 500 ex. af te geven. De leverancier stelt de nodige ’’indicia’’(PB-nummer,...) en richtlijnen omtrent vorm- en afgiftevereisten gratis ter beschikking. De leverancier kan de nodige formaliteiten vervullen. Het afgiftekantoor wordt door de leverancier gekozen tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Kosten voor deze afgiftes zullen in regie worden aangerekend aan de opdrachtgever. Voor schade ten gevolge van vertragingen door de post, spoorweg of eender welk ander vervoermiddel kan de leverancier nooit worden aansprakelijk gesteld.

 Art. 32. -  Frankering

Frankeerkosten dienen steeds te worden betaald voor de productie van de mailing wordt opgestart. Het verschuldigde bedrag dient te worden gestort op het rekeningnummer vermeld op de door Group Joos toegezonden debetnota of factuur. De opgegeven frankeerkosten zijn gebaseerd op de geldende tarieven op het moment van de offerte. In geval van frankeren met de frankeermachine of zegels in combinatie met een sortering met een postkorting als doelstelling, zal per afgifte een administratiekost door de postinstantie worden aangerekend. Deze kost zal aan de opdrachtgever worden doorgerekend. Ook adressen uit het buitenland dienen op voorhand betaald te worden. De leverancier is bevoegd ook voor andere kosten zoals handling een voorschot te verlangen, te voldoen voor de aanvang van de uitvoering van de opdracht. De leverancier heeft het recht de uitvoering van een opdracht op te schorten tot na ontvangst van de betaling van de voorschotrekening.

 Extra portokosten:

Indien het te verzenden materiaal niet kan worden verzonden tegen het tarief dat vooraf werd aangenomen en het noodzakelijk is extra postzegels te plakken, respectievelijk meer porto betalen, is de leverancier gerechtigd dit zonder tussenkomst van opdrachtgevers te besluiten en de meerdere kosten extra in rekening te brengen. Frankeerrechten dienen steeds betaald te worden alvorens de zending bij de gekozen postinstantie wordt afgeleverd. Laattijdige aflevering geeft de koper niet het recht de bestelling te annuleren, de betaling te weigeren, noch verplicht dit ons tot enigerlei schadevergoeding aan de koper. Het insturen van postretouren mag niet ingeroepen worden om de betaling van een factuur tot een latere datum uit te stellen. Wel kunnen de retouren eventueel voorwerp uitmaken van een creditnota welke afzonderlijk wordt uitbetaald. Voor eventuele portokosten wordt een voorschotrekening gezonden. Het bedrag van deze nota dient door de leverancier ontvangen te zijn voor de datum van ter post bezorging.

 Art. 33.- Eventuele schadevergoeding

Een eventuele schadevergoeding door de leverancier kan nooit meer bedragen dan het bedrag van de door de leverancier uitgevoerde prestaties (portokosten niet inbegrepen). Het indienen van een klacht op zich ontheft een opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.

 Art. 34.- Verzekering materiaal

Materialen en andere eigendommen van opdrachtgevers en de door hem aangestelde derde partijen die in onze magazijnen gestockeerd worden, voor, gedurende of na de bewerking, zijn niet gedekt door onze verzekering. Eventuele beschadigingen of verliezen, alsmede de directe en indirecte schade die zou ontstaan is niet ten onzen laste. Overschotten na uitvoering van een bestelling worden op verzoek van de opdrachtgever, niet-franco teruggestuurd. Wanneer de opdrachtgever dit niet vraagt binnen de 14 dagen na afloop van het order, zijn wij gemachtigd deze overschotten te vernietigen.

 Art. 35.- Confidentiële behandeling

De leverancier staat garant voor de confidentiële behandeling van de door de opdrachtgever geleverde data. De dataverwerking en productieruimtes zijn voorzien van de nodige beveiliging. De personeelsleden van de leverancier zijn gebonden aan het beroepsgeheim. Als onderneming deel uitmakend van Group Joos is de leverancier totaal onafhankelijk en niet gebonden aan andere ondernemingen of organisaties die interesse zouden kunnen hebben in de gegevens die onze opdrachtgevers ter beschikking stellen. Binnen de Group Joos worden geen adresbestanden verhuurd of verkocht.