Duurzaam ondernemen

Duurzaamheid staat centraal in onze bedrijfsvoering. Op tal van manieren ondernemen wij initiatieven om duurzaam te ondernemen en om onze ecologische voetafdruk te verkleinen.

Duurzaam ondernemen met de 5P’s

Zorg voor het klimaat en voor mensen staat in onze samenleving steeds meer centraal. Group Joos ondersteunt ten volle deze evolutie naar een duurzame (bedrijfs)wereld. Wij ondernemen op een maatschappelijk verantwoorde en duurzame wijze. De beleidsverklaring Duurzaam Ondernemen verduidelijkt onze beleidsintenties op dat vlak. Volgens onze visie maakt duurzaamheid onlosmakelijk deel uit van een gezonde bedrijfsvoering.

Een veilige werkomgeving, het volgen van opleidingen, de aandacht voor een groene mobiliteit, het voldoen aan de regelgeving inzake milieu en veiligheid, het duurzaam gebruik van grondstoffen, de sponsoring van goede doelen, het respectvol omgaan met elkaar, een deugdelijk bestuur… het zijn slechts enkele van de waarden gehanteerd bij Group Joos.

Omdat we steeds verder willen groeien in duurzaam ondernemen, sloten we een partnership af met VOKA . Vanuit dit partnership stellen we jaarlijks een actieplan rond duurzaamheid op. De 17 globale duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties vormen hiervoor het universeel kader.  De Verenigde Naties clusterde deze doelen in de 5 P’s: Mensen, Planeet, Welvaart, Partnerschap en Vrede. Deze vijf pijlers vertalen we naar onze dagelijkse bedrijfsvoering.  

Het beleid wordt jaarlijks beoordeeld.  Een team van onafhankelijke deskundigen gaf Group Joos een positieve evaluatie waardoor het certificaat  Voka Charter Duurzaam Ondernemen werd behaald. Door dit traject verder te zetten, wil Group Joos in 2022 de uiteindelijke erkenning van ‘SDG Pioneer‘ van de Verenigde Naties bekomen. 

Milieuzorg

Het milieubeleid verankert Group Joos in een ISO 14001 milieumanagementsysteem. Dat laat ons toe om onze werkwijze continu te monitoren en snel te herzien indien nodig.

Een zo min mogelijke milieubelasting staat centraal in onze bedrijfsprocessen. Zo streven we naar spaarzaamheid en een maximaal hergebruik van alle mogelijke hulp- en grondstoffen. 

We nemen voortdurend initiatieven om onze milieu-uitstoot te beperken en te besparen op het verbruik van elektriciteit. We beperken ons chemisch afval en zorgen voor een strikte scheiding en afvoer van de verschillende afvalstromen. We werken hiervoor nauw samen met erkende afvalverwerkers. 

We verpakken onze producten in recycleerbare materialen en werken nauw samen met Febelgra. Met een doordacht actieplan verminderen we jaarlijks onze hoeveelheid verpakking. Onze eigen milieucoördinator volgt nauwgezet alle verplichtingen en richtlijnen van OVAM op. 

We voeren een actief mobiliteitsplan door onze medewerkers aan te moedigen voor groene bedrijfswagens te kiezen en zoveel mogelijk de fiets te nemen voor het woon/werkverkeer. 

Zo werd er in 2019 116.000 km gefietst. 

Verantwoord beheerde bossen 
We promoten bij onze klanten actief het gebruik van papier uit verantwoord beheerde bossen. We zijn hiervoor erkend met het FSC®-certificaat en het PEFC-certificaat. Wij geven onze klanten gericht advies voor het gebruik van milieubewust papier, zodat zij ook het FSC®- of PEFC-logo op hun drukwerk kunnen plaatsen.