Algemene voorwaarden VEEEW Augmented Reality

ALGEMENE VOORWAARDEN | VEEEW AUGMENTED REALITY

INHOUDSOPGAVE:

Artikel 1. Voorwaarden 

Artikel 2. Resellers/licentiehouders/gebruikers

Artikel 3. Marketing en distributie

Artikel 4. Diensten 

Artikel 5. Gebruik van de diensten

Artikel 6. Vergoedingen en betalingsbeleid

Artikel 7. Intellectuele eigendomsrechten

Artikel 8. Privacy 

Artikel 9. Garanties en schadeloosstellingen 

Artikel 10. Aansprakelijkheid en garantie 

Artikel 11. Beëindiging

Artikel 12. Diversen

Artikel 13. Wijzigingen 

 

Wij bieden u als gebruiker, licentiehouder of wederverkoper de augmented reality-toepassing VEEEW, applicatieprogrammeringsinterfaces ("API's") en andere gerelateerde middelen, diensten, kenmerken en functionaliteiten. De verzameling van al uw content, met inbegrip van de digitale inhoud en de referentiefoto's, wordt aangeduid als "Content van derden". Bij het toevoegen van content is het belangrijk dat u te allen tijde locaties, intellectuele eigendomsrechten, privacy en de rechten van derden respecteert.

 1. Voorwaarden

1.1.        De Voorwaarden zijn van toepassing tussen u en Group Joos, eigenaar van het augmented reality platform VEEEW. Algemene gegevens : GROUP JOOS / VEEEW - Everdongenlaan 14 – 2300 Turnhout. Algemeen telefoonnummer: +32 14 44 21 21 

 Door gebruik te maken van de Diensten in welke vorm dan ook, met welke technologische middelen en waar u zich ook bevindt, gaat u een overeenkomst met ons aan en accepteert u deze Voorwaarden en alle wettelijke kennisgevingen die  mag plaatsen en alle wijzigingen die GROUP JOOS/VEEEW implementeert en aan u doorgeeft. U dient deze Voorwaarden op een permanente gegevensdrager op te slaan - voor latere controle - en af te drukken voordat u de Diensten gaat gebruiken.

1.2.        U mag de Diensten alleen gebruiken als u 13 jaar of ouder bent. Als u tussen 13 en 18 jaar oud bent, dient u deze Voorwaarden te lezen samen met uw wettelijke voogd(en), die toestemming moet geven voor dergelijke toegang/gebruik.

1.3.        Als u namens een bedrijf handelt, erkent u dat u wettelijk gerechtigd bent om uw bedrijf te vertegenwoordigen wanneer u deze Voorwaarden accepteert.

 2.  Resellers / licentiehouders / gebruiker

2.1.        Om toestemming te krijgen en te behouden voor het publiceren van Content van Derden en om andere Diensten te verkrijgen, dient u over een Licentie te beschikken en dient de betreffende Content van Derden te voldoen aan alle vereiste (technische) voorwaarden. 

2.2.        GROUP JOOS/VEEEW heeft het recht om, naar eigen goeddunken, een licentie of gebruiker te weigeren.

2.3.        Beëindiging van (de onderdelen van) een overeenkomst met u leidt tot de automatische beëindiging van uw Licentie en herroeping van de goedkeuring(en) voor publicatie.

2.4.        Informatie over u

Als onderdeel van het registratieproces of als onderdeel van het voortgezette gebruik van de Diensten kan het zijn dat u informatie over uzelf moet verstrekken. U zult nauwkeurige, correcte en actuele informatie verstrekken. U bent als enige verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw account, inclusief uw wachtwoorden. Bovendien gaat u ermee akkoord dat u volledig verantwoordelijk bent voor alle activiteiten die op of via uw account plaatsvinden.

 3. Marketing en distributie

3.1.        Op verzoek voor publicatie geeft de Licentiehouder toestemming en opdracht aan GROUP JOOS/VEEEW, welke opdracht GROUP JOOS/VEEEW na goedkeuring voor publicatie accepteert: (i) de digitale inhoud op de markt te brengen; (ii) de digitale inhoud namens de Licentiehouder aan Gebruikers ter beschikking te stellen, bijv. (iii) namens u orders voor toegang tot de Digitale Inhoud te verkrijgen van Gebruikers; (iv) Gebruikers toe te staan en in sublicentie te geven voor toegang tot en gebruik van (kopieën van) de Digitale Inhoud; (v) de Digitale Inhoud te gebruiken om Gebruikers in staat te stellen inhoud te plaatsen of weer te geven; (vi) kopieën van de Digitale Inhoud te maken, deze te formatteren en anderszins voor te bereiden voor levering aan Gebruikers; en (vii) de Digitale Inhoud te gebruiken, met inbegrip van maar niet beperkt tot schermafbeeldingen en uittreksels daarvan, handelsmerken en logo's die daarmee verband houden, voor promotionele doeleinden.

3.2.        De Licentiehouder verleent GROUP JOOS/VEEEW een persoonlijke, niet-overdraagbare, wereldwijde, royaltyvrije en niet-exclusieve licentie om (i) de naar het CMS geüploade Markers op te slaan en te verwerken voor zover dat nodig is om de Diensten in overeenstemming met deze Voorwaarden te leveren en (ii) de publicatie van de bijbehorende Digitale Inhoud op een ondersteund mobiel apparaat mogelijk te maken wanneer de Gebruiker de printkopie of andere (digitale) reproductie van een Marker via het CMS bekijkt; en (iii) kopieën te maken van, formaat te maken en anderszins Markers voor te bereiden voor levering aan Gebruikers ten behoeve van het bekijken van de bijbehorende Digitale Inhoud.

3.3.        GROUP JOOS/VEEEW zal de hosting- en publicatiedienst voor elke Marker verzorgen voor een vooraf bepaalde periode nadat de Marker door U is gepubliceerd. 

3.4.        De Licentiehouder erkent en gaat hiermee akkoord: (i) de Licentiehouder uitsluitend verantwoordelijk is voor enige Content van Derden en alle claims en aansprakelijkheden met betrekking tot de Content van Derden; (ii) GROUP JOOS/VEEEW 's inspanningen gericht op marketing en het beschikbaar stellen van de Content van Derden aan Gebruikers worden uitgevoerd namens de Licentiehouder; en (iii) de relatie van de Licentiehouder met GROUP JOOS/VEEEW niet-exclusief is.

 4. Diensten

4.1.        U gaat ermee akkoord dat de vorm en de aard van de Diensten van tijd tot tijd kunnen veranderen zonder voorafgaande kennisgeving. Dergelijke wijzigingen kunnen onder meer bestaan uit bug fixes, patches, gewijzigde functionaliteiten, nieuwe versies van het CMS en/of wijzigingen in de Optionele Diensten, faciliteiten en/of ondersteuning.

4.2.        U begrijpt en accepteert dat wij gelieerde bedrijven kunnen betrekken bij het leveren van de Diensten aan u.

4.3.        GROUP JOOS/VEEEW levert de Diensten en alle Facultatieve Diensten met redelijke zorg en vaardigheid. U begrijpt en aanvaardt dat de Diensten worden geleverd "zoals ze zijn" en "zoals ze beschikbaar zijn". GROUP JOOS/VEEEW zal altijd haar uiterste best doen om ervoor te zorgen dat haar Diensten goed presteren en geen gebreken bevatten. Maar in geen geval zijn we verplicht om u te voorzien van correcties van de Diensten als er gebreken in de Diensten optreden.

4.4.        U stemt ermee in dat wij u schriftelijke of elektronische berichten kunnen verstrekken (bijvoorbeeld per e-mail, reguliere post, SMS, MMS, social media-berichten of postings).

 5.  Gebruik van de Diensten

5.1.        U bent verantwoordelijk voor alle content die u uitwisselt, verstrekt of uploadt, ongeacht of u verbinding maakt met het CMS of niet. U dient altijd op de hoogte te zijn van en voorzichtig te zijn met de context en de omgeving waarin u content uitwisselt, aanlevert of uploadt. Content van derden moet altijd voldoen aan de volgende voorwaarden: (i) volledige naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving en, meer in het bijzonder, dat het geen materiaal bevat dat beledigend, vernederend, onfatsoenlijk, lasterlijk, obsceen, pornografisch of anderszins verwerpelijk is of materiaal van andere werken die beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten, zonder de schriftelijke toestemming van de eigenaar van dergelijke rechten, met uitzondering van wettelijk toegestane uittreksels; (ii) Content van derden mag geen malware, kwaadaardige of schadelijke code, programma of andere interne componenten bevatten die andere software, hardware, gegevens of diensten zouden kunnen beschadigen, vernietigen of nadelig beïnvloeden; (iii) als de Inhoud van Derden links bevat naar andere websites, inhoud of bronnen, moet u ofwel eigenaar zijn van (de intellectuele eigendomsrechten op) al deze inhoud of toestemming hebben van de eigenaar van de inhoud om deze te gebruiken in uw Inhoud van Derden; (iv) als de Inhoud van Derden pornografisch, obsceen, beledigend, gewelddadig of enig ander expliciet materiaal bevat dat schadelijk kan zijn voor personen onder de leeftijd van 18 jaar, zult u ervoor zorgen dat deze Inhoud van Derden niet wordt bekendgemaakt aan of toegankelijk is voor gebruikers onder de leeftijd van 18 jaar. Voordat u Gebruikers toegang geeft tot Inhoud van Derden, dient u dit te doen: (a) hen adequaat waarschuwen dat de Inhoud van Derden het genoemde schadelijke materiaal bevat, (b) hun leeftijd controleren, (c) de toegang blokkeren als de Gebruikers jonger zijn dan 18 jaar; en (d) zich onthouden van het verzamelen of anderszins verzamelen van informatie over anderen, inclusief e-mailadressen, zonder hun toestemming.

5.2.         U zult zich onthouden van het (her)verkopen, verhandelen, leasen, verhuren, uitlenen en distribueren van de Diensten, tenzij wij anders overeenkomen en dergelijke activiteiten onderhevig zijn aan specifieke voorwaarden. U mag de Diensten niet wijzigen, kopiëren of afgeleide werken maken op basis van de Diensten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

5.3.         U hebt het recht om te allen tijde te stoppen met het publiceren van Content van derden.

5.4.        Als onderdeel van de Services kan GROUP JOOS/VEEEW u API's verstrekken om een koppeling te maken tussen de Content van Derden en de Services. Het gebruik van een door GROUP JOOS/VEEEW geleverde API is onderworpen aan deze Voorwaarden. Wanneer een gelieerd bedrijf u een API ter beschikking stelt als onderdeel van de Services, kan dit bedrijf andere of aanvullende voorwaarden hanteren die u bij het gebruik van de API accepteert. Als u een API gebruikt om de gegevens van een Gebruiker te verwerken, erkent u en stemt u ermee in dat u die gegevens alleen zult verwerken met de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Gebruiker en alleen wanneer, en alleen voor de beperkte doeleinden waarvoor de Gebruiker u toestemming heeft gegeven.

 6.  Vergoedingen voor de licentie en het betalingsbeleid

6.1.        Prijzen

Onze prijzen worden op aanvraag verstrekt en zijn afhankelijk van de gekozen licentie. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders vermeld, zijn alle prijzen exclusief belastingen en andere heffingen. Wij behouden ons het recht voor om de gevraagde prijzen en de in rekening gebrachte kosten te allen tijde aan te passen.

6.2.        Pakketten

Sommige van onze diensten worden in rekening gebracht met eenmalige, (prepaid) pakketten. Andere Diensten (licenties) worden maandelijks in rekening gebracht voor een periode van minimaal 12 maanden en kunnen variëren in aantal scans en seats.

6.3         Betalingsbeleid

Door gebruik te maken van de Diensten en de toepasselijke crediteringen of servicekosten te accepteren, erkent u dat u deze kosten aan ons betaalt in overeenstemming met onze betalingsvoorwaarden.

6.3.1.     Alle door u verschuldigde bedragen zijn ofwel onmiddellijk volledig verschuldigd door gebruik te maken van de betaalmethoden die u online op onze website ter beschikking worden gesteld, ofwel binnen vijftien (15) dagen na levering van de GROUP JOOS/VEEEW -factuur zonder aftrek of schuldvergelijking. U bent verantwoordelijk voor de betaling van alle huidige of toekomstige verkopen, gebruik, accijnzen of andere soortgelijke belastingen die van toepassing zijn. Vergoedingen betaald voor Diensten zijn niet restitueerbaar, behalve in het geval van beëindiging wegens het niet leveren van de overeengekomen diensten door GROUP JOOS/VEEEW, in welk geval GROUP JOOS/VEEEW u de vooruitbetaalde bedragen zal terugbetalen voor Diensten die niet zijn verleend vanaf de ingangsdatum van een dergelijke beëindiging. Als u krediet aanvraagt of GROUP JOOS/VEEEW uw identiteit niet kan verifiëren, dan machtigt u GROUP JOOS/VEEEW om informatie over u te verkrijgen van handels- en bankreferenties, externe bronnen voor kredietrapportage, consumentenkredietagentschappen en andere kredietbronnen die redelijkerwijs noodzakelijk kunnen zijn.

6.3.2.     Wij kunnen u een rente van 1,5% per maand (of de hoogste wettelijk toegestane rente, indien deze lager is) in rekening brengen voor alle laattijdige betalingen.

6.4.        Tijdelijke schorsing

6.4.1.    In het algemeen. Wij kunnen u of een gebruiker het recht op toegang tot of gebruik van een deel of alle van de diensten onmiddellijk na kennisgeving aan u opschorten als:

(a) uw gebruik van of registratie voor de Diensten (i) een veiligheidsrisico vormt voor de Diensten, (ii) een nadelige invloed kan hebben op de Diensten of de systemen of de Inhoud van een andere GROUP JOOS/VEEEW -klant, (iii) ons, onze filialen of een derde partij kan onderwerpen aan aansprakelijkheid, of (iv) frauduleus kan zijn;

(b) u deze Overeenkomst schendt, ook als u meer dan zeven (7) dagen in overtreding bent met uw betalingsverplichtingen; of

(c) u heeft uw activiteiten in de normale gang van zaken gestaakt, een cessie gedaan ten gunste van schuldeisers of een soortgelijke vervreemding van uw activa, of bent het onderwerp geworden van een faillissement, reorganisatie, liquidatie, ontbinding of een soortgelijke procedure.

6.4.2.     Gevolgen van de opschorting. Indien wij uw recht op toegang tot of gebruik van een deel of het geheel van de Diensten opschorten:

(a) blijft u verantwoordelijk voor alle vergoedingen en kosten die u hebt gemaakt tot aan de datum van de opschorting;

(b) blijft u verantwoordelijk voor alle toepasselijke vergoedingen en kosten voor alle Diensten waartoe u toegang blijft hebben, evenals vergoedingen en kosten voor taken die na de datum van opschorting zijn voltooid; en

(c) we zullen uw inhoud niet wissen als gevolg van uw schorsing, behalve zoals elders in deze Overeenkomst vermeld.

(d) GROUP JOOS/VEEEW heeft het recht om u extra kosten in rekening te brengen en aanvullende voorwaarden te vragen waaraan moet worden voldaan voordat de Diensten na een opschorting weer in gebruik worden genomen.

7.   Intellectuele eigendomsrechten

7.1.        U erkent en gaat ermee akkoord dat GROUP JOOS/VEEEW alle rechten, aanspraken en belangen, met inbegrip van maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten, in en op de Diensten bezitten. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Diensten blijven uitsluitend bij GROUP JOOS/VEEEW. Omgekeerd blijven alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Content van Derden uitsluitend bij u of uw licentiehouders, met inachtneming van de artikelen in deze clausule.

7.2.        GROUP JOOS/VEEEW verleent u een wereldwijd, niet-overdraagbaar en niet-exclusief recht om het CMS te gebruiken voor de ontwikkeling en/of publicatie van Content van Derden, onder de volgende beperkingen: (i) de licentie heeft alleen betrekking op die delen van het CMS die GROUP JOOS/VEEEW aanduidt als zijnde bestemd voor de ontwikkeling of publicatie van Inhoud van Derden en u zult het betreffende CMS-gebied alleen voor dat doel gebruiken; (ii) u mag de broncode van de software die GROUP JOOS/VEEEW of haar licentiehouders aan u ter beschikking stellen voor de ontwikkeling van Inhoud van Derden voor publicatiedoeleinden niet reverse-engineeren, decompileren of anderszins (proberen) te extraheren, tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan; en (iii) u zult geen (sub)licentie verlenen of beveiligingsrechten vestigen met betrekking tot de betreffende CMS-onderdelen.

7.3.        Omgekeerd verleent u GROUP JOOS/VEEEW een eeuwigdurende, onherroepelijke, wereldwijde, royaltyvrije en niet-exclusieve licentie om de Content van Derden openbaar te maken en te verveelvoudigen met als doel GROUP JOOS/VEEEW in staat te stellen haar contractuele verplichtingen jegens u na te komen. Deze licentie omvat, maar is niet beperkt tot, het recht om: (i) de Inhoud van Derden te gebruiken voor administratieve en demonstratiedoeleinden in verband met de marketing ervan; (ii) de Inhoud van Derden te verspreiden onder Gebruikers; (iii) de Inhoud van Derden te gebruiken om verbeteringen aan te brengen; (iv) de Inhoud van Derden op te slaan en te verwerken voor zover dat nodig is om de Diensten aan te bieden. Wanneer u content uploadt, verleent u ons het recht om dergelijke Markers te verwerken voor zover dat nodig is voor het leveren van de Services aan onze Gebruikers en garandeert u dat deze toestemming de toestemming van andere rechthebbenden op dergelijke Markers of onderliggende content omvat.

7.4.        Indien u inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van GROUP JOOS/VEEEW of van andere derden, kan GROUP JOOS/VEEEW, naar eigen goeddunken, de toegang tot en het gebruik van de Diensten beëindigen, opschorten of ontzeggen.

8. Privacy

8.1.        GROUP JOOS/VEEEW verklaart dat het beleid in overeenstemming is met de Privacy Policies die te vinden zijn op: https://groupjoos.com/VEEEW/privacy.  Omgekeerd, door het aangaan van een overeenkomst met GROUP JOOS/VEEEW, aanvaardt u uitdrukkelijk de Privacy Policies.

8.2.        Met betrekking tot het verzamelen, verwerken, verzenden of gebruiken van de persoonsgegevens van een Gebruiker, met inbegrip van onder andere locatiegegevens in verband met het gebruik van de Content van derden door de Gebruiker: (i) u begrijpt en erkent dat u, als verantwoordelijke partij, de verantwoordelijke bent voor de verwerking van deze gegevens; (ii) u en de door u geleverde Inhoud van derden moeten voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van privacy en gegevensbescherming met betrekking tot het verzamelen, verwerken, verzenden of gebruiken van de persoonlijke informatie of gegevens van de Gebruiker, alsmede zijn locatiegegevens door of in verband met de Inhoud van derden. Bovendien moet het gebruik van locatiegegevens of persoonlijke informatie of gegevens uitsluitend worden beperkt als dit nodig is om functies of functionaliteit voor de Content van derden te bieden; (iii) u dient passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om persoonlijke informatie of gegevens te beveiligen tegen verlies, ongeoorloofde openbaarmaking of toegang, alsmede tegen enige vorm van onwettige verwerking; en (iv) u bent verantwoordelijk voor het verkrijgen van alle toestemmingen op basis van verklaringen of handelingen om instemming van de Gebruiker te verkrijgen, zoals vereist door de toepasselijke wetgeving. Wij eisen ook dat u toestemming van de Gebruiker verkrijgt voordat u zijn locatiegegevens op enigerlei wijze verzamelt, verwerkt, verzendt of anderszins gebruikt. Als een toestemming wordt geweigerd of ingetrokken, mag de inhoud van de derde partij geen persoonlijke informatie of gegevens van de gebruiker of locatiegegevens verzamelen, verwerken, verzenden of gebruiken of andere handelingen verrichten waarvoor de toestemming van de gebruiker is geweigerd of ingetrokken.

 9. Garanties en schadeloosstellingen

9.1.        U verklaart en garandeert dat: (i) uw gebruik van de Diensten in strikte overeenstemming is en zal zijn met alle toepasselijke wet- en regelgeving (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, plaatselijke wet- en regelgeving); (ii) u het recht heeft om deze overeenkomst aan te gaan, de Inhoud van derden te reproduceren en openbaar te maken en Group Joos / VEEEW te machtigen om de Inhoud van derden op de markt te brengen en te distribueren onder Gebruikers; (iii) uw gebruik van de Diensten geen inbreuk zal maken op of misbruik zal maken van de intellectuele eigendomsrechten van een derde partij.

9.2.        Voor zover toegestaan door de wet, erkent u en stemt u ermee in GROUP JOOS/VEEEW, de aan haar gelieerde bedrijven, haar contractanten, haar licentiehouders en hun respectievelijke directeuren, functionarissen, werknemers en agenten te vrijwaren van en te vrijwaren tegen alle claims en kosten, inclusief advocatenkosten, die voortvloeien uit claims van derden, schendingen van uw overeenkomst en alle toepasselijke wet- en regelgeving, inclusief de wet- en regelgeving op het gebied van privacy en gegevensbescherming die betrekking hebben op uw activiteiten als wederverkoper. Onder "Toepasselijke wet- en regelgeving" vallen wet- en regelgeving in alle rechtsgebieden waarin uw Content van derden kan worden aangeboden of beschikbaar kan worden gesteld.

9.3.        U vrijwaart ons van en stelt ons schadeloos voor alle claims van derden dat de Content van derden in strijd is met (internationale) wet- en regelgeving, inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten of anderszins als onrechtmatig wordt beschouwd.

9.4.        Voor alle duidelijkheid, het is uitdrukkelijk overeengekomen dat de door U onder deze Voorwaarden verstrekte vrijwaring niet van toepassing is voor zover derden beweren dat de door GROUP JOOS/VEEEW  aan U verstrekte Diensten inbreuk maken op de octrooirechten of andere intellectuele eigendomsrechten van die derde partij.

 10. Aansprakelijkheid en garanties van GROUP JOOS / VEEEW

10.1.      GROUP JOOS/VEEEW levert de Diensten en alle Facultatieve Diensten met redelijke zorg en vaardigheid. U begrijpt en aanvaardt dat de Diensten worden geleverd "zoals ze zijn" en "zoals ze beschikbaar zijn". GROUP JOOS/VEEEW  wijst alle garanties van welke aard dan ook af, expliciet of impliciet, en met inbegrip van garanties: (i) van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk; en garanties dat (ii) de Diensten vrij zijn van fouten of dat de toegang daartoe ononderbroken is; en (iii) de inhoud of andere informatie verkregen via de Diensten correct en betrouwbaar is.

10.2.      U stemt ermee in dat noch GROUP JOOS/VEEEW  noch de aan haar gelieerde ondernemingen, leveranciers of haar licentiehouders aansprakelijk zijn jegens u voor enige vorm van schade of verlies die door u of derden direct of indirect als gevolg van het gebruik van de Diensten kan worden geleden. Tenzij en voor zover de schade het directe gevolg is van opzet of grove nalatigheid van GROUP JOOS/VEEEW , aanvaardt GROUP JOOS/VEEEW geen aansprakelijkheid voor enige directe, indirecte en gevolgschade en bedrijfsschade, verlies door onderbreking van het gebruik van de Diensten of het verlies of de beschadiging van gegevens die zijn verkregen of gebruikt via de Diensten, hetzij op basis van een contract, een onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), of anderszins voortvloeiend uit of verband houdend met de Diensten, zelfs indien GROUP JOOS/VEEEW  of haar gelieerde bedrijven, leveranciers of licentiehouders op de hoogte zijn of hadden moeten zijn van de mogelijkheid van dergelijke schade. In ieder geval zal de maximale totale aansprakelijkheid van GROUP JOOS/VEEEW , haar gelieerde bedrijven, leveranciers of licentiehouders voor enige en alle schade die voortvloeit uit de Diensten, een terugbetaling zijn van het bedrag dat u aan GROUP JOOS/VEEEW  heeft betaald, indien van toepassing.

 11. Beëindiging

11.1.      U heeft het recht om elke overeenkomst met GROUP JOOS/VEEEW op elk moment te beëindigen door uw Licentie op te schorten of te verwijderen (indien van toepassing). Betalingen zijn echter wel verschuldigd voor de resterende periode van de licentie zoals overeengekomen.

11.2.      GROUP JOOS/VEEEW  is gerechtigd de overeenkomst met u geheel of gedeeltelijk te beëindigen, indien GROUP JOOS/VEEEW  daartoe op grond van de wet of op last van een bevoegde instantie verplicht is;

11.3.      Beëindiging wegens inbreuk. Elke partij heeft het recht om deze overeenkomst te beëindigen indien de andere partij een verklaring, garantie, convenant of overeenkomst die zij in het kader van deze overeenkomst is aangegaan, materieel schendt of anderszins niet voldoet aan een van haar materiële verplichtingen in het kader van deze overeenkomst, welke schending of niet-nakoming niet is verholpen. De overtredende partij heeft de volgende tijd om een dergelijke schending te verhelpen: (i) zestig (60) dagen na ontvangst van een schriftelijke kennisgeving van de andere partij als een dergelijke schending binnen een dergelijke periode van zestig (60) dagen kan worden hersteld, of (ii) een redelijke termijn als een dergelijke schending niet binnen een dergelijke periode van zestig (60) dagen kan worden hersteld, maar (a) de schending wel kan worden hersteld, (b) de inbreukmakende partij begint binnen een dergelijke periode van zestig (60) dagen een herstel te bewerkstelligen, en (c) de inbreukmakende partij streeft een dergelijke herstelmaatregel ijverig na.

11.4.      Beëindiging van de bedrijfsactiviteiten of insolventie. Elke partij kan deze Overeenkomst onmiddellijk beëindigen: (i) indien de andere partij haar bedrijfsactiviteiten staakt of op andere wijze beëindigt of (ii) indien de andere partij insolvent wordt of bescherming zoekt in het kader van een faillissement, curatele, trustakte, crediteurenakkoord, gerechtelijk akkoord of vergelijkbare procedure, of indien een dergelijke procedure tegen de andere partij wordt aangespannen en niet binnen dertig (30) dagen wordt ontslagen.

11.5.      Beëindiging door GROUP JOOS/VEEEW . GROUP JOOS/VEEEW  kan deze Overeenkomst te allen tijde beëindigen voor het gemak, om welke reden dan ook of zonder reden, met ingang van 90 dagen nadat de andere partij schriftelijk in kennis is gesteld van haar voornemen om de Overeenkomst te beëindigen.

11.6.      Beëindiging van de Overeenkomst door GROUP JOOS/VEEEW  is met onmiddellijke ingang van kracht. Wij zullen uw accountinformatie opslaan voor een redelijke hoeveelheid tijd die nodig is voor administratieve doeleinden. We zullen Gebruikers ook toegang geven tot de Content van derden voor een periode van ten minste negentig (90) dagen na beëindiging, indien de overeengekomen licentievoorwaarden dit toestaan, zodat U uw Gebruikers tijdig op de hoogte kunt stellen, behalve in het geval van beëindiging door GROUP JOOS/VEEEW  wegens schending zoals genoemd in 11.3 of onder wettelijke verplichting zoals genoemd in 11.2.

11.7.      U begrijpt en aanvaardt dat U bij beëindiging van de Overeenkomst, met uitzondering van een Beëindiging door U voor Schending zoals vermeld in 10.3, het gebruik van de Diensten onmiddellijk zult moeten stopzetten en dat U alle openstaande facturen onmiddellijk zult vereffenen. U begrijpt dat alle ongebruikte credits onmiddellijk zullen vervallen en niet-terugbetaalbaar zullen worden bij beëindiging van de Overeenkomst.

11.8.      Alle artikelen van de Overeenkomst die bedoeld zijn om na de beëindiging te blijven bestaan, van nature of omdat dit uitdrukkelijk in de Overeenkomst is voorzien, blijven bestaan. Deze artikelen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, artikelen met betrekking tot intellectueel eigendom, vrijwaringsclausules, vrijwaring en beperkingen van aansprakelijkheid en toepasselijk recht. U erkent en stemt ermee in dat - ongeacht de reden van beëindiging - de Markers in overeenstemming met 3.2 op onze systemen opgeslagen en verwerkt blijven.

12. Diversen

12.1.      Op deze Voorwaarden en het gebruik van de Diensten is het Belgisch recht van toepassing. Eventuele geschillen hierover zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in België.

12.2.      Indien een artikel van de Voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal dat artikel worden geïnterpreteerd als een weergave van de oorspronkelijke bedoeling van de partijen. Ondanks de ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid van een dergelijk artikel blijven alle andere artikelen onverminderd van kracht.

12.3.      U stemt ermee in dat indien GROUP JOOS/VEEEW  geen enkel wettelijk recht of rechtsmiddel uitoefent of afdwingt, dit geen formele afstand van de rechten van GROUP JOOS/VEEEW  inhoudt.

12.4.      GROUP JOOS/VEEEW  gaat ermee akkoord dat als U geen wettelijk recht of rechtsmiddel uitoefent of afdwingt, dit geen formele verklaring van afstand van Uw rechten inhoudt.

12.5.      Wij kunnen te allen tijde en zonder kennisgeving aan u onze rechten uit hoofde van een overeenkomst met u overdragen. U mag uw rechten uit hoofde van de Overeenkomst niet overdragen aan een andere partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van GROUP JOOS/VEEEW. GROUP JOOS/VEEEW is gerechtigd aan haar toestemming voorwaarden te verbinden, waaronder maar niet beperkt tot de voorwaarde dat uw opvolgende partij instemt met en akkoord gaat met de artikelen van de Overeenkomst.

12.6.      Het is u alleen toegestaan om van deze Voorwaarden af te wijken na voorafgaande schriftelijke toestemming met ons.

 13.  Wijzigingen

13.1.      GROUP JOOS/VEEEW  behoudt zich het recht voor, naar eigen goeddunken, elk onderdeel van de Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen of te vervangen. Huidige versies van deze Voorwaarden zullen beschikbaar worden gesteld via: https://groupjoos.com/VEEEW/TERMS en kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd.

13.2.      Het is uw verantwoordelijkheid om de Algemene Voorwaarden regelmatig te controleren op wijzigingen. Het blijven gebruiken van of toegang hebben tot de Diensten na het plaatsen van eventuele wijzigingen in de Voorwaarden houdt in dat u deze wijzigingen accepteert.

13.3.      Group Joos / VEEEW kan nieuwe Diensten aanbieden en/of bestaande Diensten wijzigen. Dergelijke nieuwe en/of gewijzigde Diensten zijn onderworpen aan deze Voorwaarden.

Meer informatie over de voorwaarden?  Contacteer ons via: info@veeew.com